Samen school maken

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in onze werking.

Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen. Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.
Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

Leerlingenraad

In onze lagere school hebben wij een leerlingenraad die elk schooljaar opnieuw wordt verkozen via een democratische verkiezing. De leerlingenraad is steeds samengesteld uit twee leerlingen uit elke klas, één burgemeester en 15 leden verkozen door en uit de leerlingen.

Het doel van de leerlingenraad is de belangen verdedigen van alle lagere school kinderen, en hen een actieve inbreng te geven in de schoolwerking. De leerlingenraad werkt ideeën uit die de schoolwerking positief ondersteunen, zoals de verfraaiing van de schoolinfrastructuur en de uitwerking van projecten.

Plus+

Alle ouders die in onze basisschool een kind als leerling hebben, zijn automatisch lid van onze Plus+ vereniging. De vereniging bestaat uit werkende leden en steunende leden. Werkende leden zijn die leden die de dagelijkse werking van de oudervereniging uitbouwen, zij vormen het bestuur van de oudervereniging en zijn stemgerechtigd. Steunende leden zijn de overige leden die de oudervereniging willen steunen en als dusdanig door de oudervereniging aanvaard worden.

De oudervereniging kiest en ontslaat onder zijn leden een uitvoerend bestuur dat bestaat uit:

  • Een voorzitter
  • Een ondervoorzitter
  • Een penningmeester
  • Een secretaris

Het bestuur wordt om de twee jaar verkozen. Het mandaat stopt automatisch van zodra de ouder, het lid, geen kinderen meer heeft op school. Op de statutaire vergadering gehouden in september worden de werkende leden en eveneens de bestuursleden verkozen ter vervanging van de ontslagnemende of ontslaggevende.


Onze werking