Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Boris Skatchkoff
Secretariaat Helga Bellefroid

ONZE KLEUTERSCHOOL

Instapklas juf Francine
1Kk juf Tanja
2Kk juf Marijke
3Kk juf Eline
L.O.- leerkracht meester Ruben
Kinderverzorging juf Diane

ONZE LAGERE SCHOOL

L1 juf Christine / juf Evy
L2 juf Amber
L3 juf Debby
L4 juf Sarah
L5 juf Anne
L6 meester Nico / juf Sonia
L.O. - leerkracht meester Ruben

BIJZONDERE LEERMEESTERS

Rooms-Katholieke Godsdienst juf Kaatje en juf Ellen
Niet-confessionele zedenleer juf Helga
Islamitische godsdienst meester Nurullah en juf Rabia
Protestantse godsdienst meester Sebastian
Orthodoxe godsdienst juf Natalja

ONZE MEDEWERKERS

Zorgcoördinator juf Stephanie
Zorgjuf juf Nele / juf Evy

CLB centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen.
Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB-Aarschot
Bogaardenlaan 8A
3200 Aarschot
Tel. 016 25 49 14
clb18.aarschot@g-o.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuteronderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Dinsdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Woensdag 08.50u - 12.05u -
Donderdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Vrijdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.10u

Lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Dinsdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Woensdag 08.50u - 12.05u -
Donderdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.30u
Vrijdag 08.50u - 12.25u 13.25u - 15.10u

Wees tijdig aanwezig op school

Kinderen die te laat op school komen, missen de start, vaak het welkomstmoment in de klas. Daarom vragen wij om op tijd naar school te komen.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor
vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid. Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Het weer

Omdat onze leerlingen tijdens de pauzes zoveel mogelijk naar buiten gaan is het belangrijk dat je kind zich juist kleedt in functie van het weer. Je kan samen met je kind naar het weerbericht kijken of luisteren.

Enkele tips:

Als de school een buitenactiviteit plant bij mooi weer, bescherm je je kind best tegen (mogelijke) zon. Voorzie daarom een petje, zonnebrandolie en eventueel een zonnebril. Wanneer er regen voorspeld wordt draagt je kind best een jas die de nodige bescherming biedt tegen de regen en aangepaste schoenen.

Leren buiten de school

Pedagogische uitstappen

Wij brengen onze leerlingen geregeld in contact met de realiteit. Vooral aansluitend bij projecten maken zij regelmatig pedagogische uitstappen. De ouders ontvangen telkens tijdig een brief over deze uitstap(pen) met eventueel de vermelding van hun bijdrage in de onkosten.

Schoolreizen

In de loop van de maand juni gaan onze leerlingen, zowel van de kleuterschool als de lagere school op schoolreis. De leerkrachten brengen jullie hiervan tijdig op de hoogte.

Verkeersveiligheid

De veiligheid van onze leerlingen primeert!

 • Ons schoolterrein is geen recreatiedomein. Na schooltijd verlaten de leerlingen onder begeleiding van hun ouders zo snel mogelijk het schooldomein en blijven niet achter op de speeltuigen.
 • Dieren zijn niet toegelaten op de speelplaats. Ook niet wanneer ze aan een leiband zijn of in een draagtas/korf meegenomen worden.
 • Parkeer bij het afhalen van uw kind de auto op de parking van de school.
 • Gebruik het voetgangerspad om je naar de schoolingang te begeven.
 • Houd de parkeerplaatsen van de schoolbussen vrij.
 • Respecteer het eenrichtingsverkeer en matig je snelheid bij het oprijden van de parking.

Briefwisseling

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de leerlingen. Zo zal je af en toe brieven, brochures of tijdschriften van diverse organisaties in de schooltas van je kind vinden. Wij willen deze informatie niet achterhouden voor de ouders van onze leerlingen. We willen er graag op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze informatie. Op onze eigen communicatie vind je steeds het schoollogo terug. Uiteraard zijn we daar wel verantwoordelijk voor alle inhoud.

Om een vlotte communicatie met de ouders te garanderen communiceren wij zoveel mogelijk via de
elektronische weg, naast de traditionele briefwisseling op papier. We werken daarvoor binnen de Scholengroep via het platform Smartschool. Alle brieven worden via Smartschool doorgestuurd. De eerste schooldag krijg je via een brief informatie over hoe je je kan aanmelden. Tijdens de infoavond van de lagere school voorzien wij informatie over het gebruik van Smartschool waar je terecht kan met al je vragen.

Verjaardagen

In onze school hechten we veel belang aan het vieren van de verjaardag van onze leerlingen.
De leerkrachten maken er in hun klas tijd voor vrij en plaatsen de jarige op een gepaste manier in de
kijker. In plaats van individuele traktaties opteren wij voor een klascadeau met een maximumbedrag van 5 euro. Enkele voorstellen voor een klascadeau:

 • stoepkrijt
 • een bal
 • enkele bellenblaasjes
 • stickertjes voor in de klas

Dit is dan ook volledig vrijblijvend. Niemand is verplicht om een cadeautje te kopen.

Sport op school

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. Wij vragen om op die dagen je kind gemakkelijke kledij aan te doen. Op de infoavond in september zal de leerkracht laten weten op welke dagen de kleuters turnen.

Tijdens de sportles in de lagere school dragen jongens en meisjes dezelfde kledij:

 • korte zwarte broek
 • T-shirt met logo van de school
 • sportschoenen

Alles wordt opgeborgen in een turnzak, voorzien van naam, voornaam en klas. Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

De data van de zwemlessen vind je terug op de kalender.

In het stedelijk zwembad worden de kinderen ingedeeld in verschillende zwemniveaus. Wanneer je kind een hoger zwemniveau bereikt heeft, brengen we jou daarvan op de hoogte via de schoolagenda.

De kleur van hun badmuts duidt het zwemniveau aan:

 • Rood watergewenning
 • Geel zweminitiatie in ondiep water
 • Groen 25m zwemmen
 • Blauw gevorderden

Volgens overheidsonderrichtingen krijgt elke leerling van de lagere school 1 jaar gratis zwemles.

Voor onze school is dit in het eerste leerjaar.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt.

Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet
  nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat. Je kan het best meenemen
  bij elk doktersbezoek.
 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa …). Het is het best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Schoolkosten en facturatie

Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen:

De scherpe maximumfactuur:

 • Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn, workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project.

Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.

 • Alle leerlingen gaan gratis schoolzwemmen, het busvervoer wordt wel aangerekend.
 • Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd, die elk schooljaar geïndexeerd worden.

De minder scherpe maximumfactuur:

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. In de lagere school mag de totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 445,- voor bos-, zee- en sportklassen.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, drankjes, leerlingenvervoer, tijdschriften, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Tijdschriften, abonnementen, vakantieblaadjes, … kan u vrijblijvend bestellen via de school. Hiervoor kan u het bestelformulier samen met het geld aan de klasleerkracht of op het secretariaat bezorgen.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

De studietoelage wordt automatisch toegekend door de Vlaamse overheid. Je hoeft hier niets meer
voor te doen.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.